ลงทะเบียน

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และประกอบด้วยอย่างน้อย 3 จาก 4 เงื่อนไขดังนี้ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ
หมายเหตุ
• กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถลงทะเบียน ผ่าน https://eservice.csloxinfo.com/payment ได้
• บริการที่สามารถลงทะเบียนใช้งาน https://eservice.csloxinfo.com/payment ได้แก่ Hi-Speed Internet Condo, Dialup Monthly
ยกเลิก